สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตลอดจนมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

QR CODE หน้านี้

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

เมนู

CHANGE LANGUAGE

บันทึกหน้านี้