สมพงค์ สระแก้ว

ผู้อำนวยการ/ ผู้ก่อตั้ง
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

LPN : Labour Protection Network

 

“นักคิด นักเขียน นักปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ด้านมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การคุ้มครองทางสังคมเด็กข้ามชาติ การสร้างเครือข่ายทางสังคมในและต่างประเทศ และ การรณรงค์เชิงนโยบายต่อรัฐ และ เอกชน”

 

วิทยากร
• สิทธิมนุษยชน
• การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิแรงงาน การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และการป้องกันการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ
• บรรยายพิเศษ ในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ
• การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นด้านเด็กต่างชาติ แรงงานข้ามชาติ การป้องกันการค้ามนุษย์ ให้แก่สถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ และ รวมถึงองค์กรของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนใน และต่างประเทศ
• การจัดกระบวนการเรียนรู้ และ การศึกษาวิจัย
• การเขียน และ พัฒนาโครงการ
• ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

 

โทรสาร 034 434 726
Facebook: https://www.facebook.com/sompong.srakaew

สมพงค์ สระแก้ว

แชร์หน้านี้

CHANGE LANGUAGE