อ. ประพฤติ ฉัตรประภาชัย (อ. อุ๋ย)

Praphrut Chatprapachai (Aui)

บริการ
- รับบรรยายกฎหมาย
(กฎหมาย digital อาทิ พรบ คอมพิวเตอร์, PDPA ฯลฯ)
ให้หน่วยงานต่าง ๆ (ภาษาไทยหรืออังกฤษ)
- แปลเอกสารทางกฎหมาย เช่น บันทึกข้อตกลง
กฎระเบียบ สัญญา บทความวิชาการ (ไทย / ENG)
- ให้คำปรึกษาทางวิชาการ การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์ บทความ การศึกษาต่อต่างประเทศ
ด้านกฎหมาย ฯลฯ
- ตรวจสอบสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจ
ให้คำแนะนำทางกฎหมาย
Services
- provides legal lectures and seminars, e.g., Computer Crime Act, PDPA, etc.
- legal documents interpretations, such as
MOU, regulations, contract, academic
articles (Thai/English)
- provide consultation for independent studies,
thesis, articles, foreign legal studies. etc.
- reviews contracts and business agreements,
offer legal advice

คลิกช่องทางติดต่อที่สะดวกได้เลย

089 508 0031

Line

Facebook

Chat

Gmail

Maps

• Cornell Law School, LL.M. (2007)
• University of Wisconsin-Madison Law School,
M.L.I. (Master of Legal Institutions) (2006)
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547)
• เนติบัณฑิตไทย (2554)
• ทุนศึกษาวิจัยโดยรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho) ด้านกฎหมาย
ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยคิวชู
ประเทศญี่ปุ่น (2556)
EDUCATION
• Cornell Law School, LL.M. (2007)
• University of Wisconsin-Madison Law School, M.L.I. (Master of Legal Institutions) (2006)
• Thammasat University (Bangkok, Thailand) Bachelor of Laws (LL.B.) (2004)
• Thai Barrister-at-Law (2011)
• Research Scholarship at Faculty of Law, Kyushu University on Product Liability Law Granted by Government of Japan (Monbukagakusho) (2013)
ประสบการณ์ทำงาน
• กรรมการ บจก. ประพฤติ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (2563-ปัจจุบัน)
• อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (2564- ปัจจุบัน)
• อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2550-ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษากฎหมาย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (2561-ปัจจุบัน)
• อนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน
และความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (2560-ปัจจุบัน)
• อนุกรรมการติดตามคดีปกครอง
และบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) (2560-ปัจจุบัน)
• อนุกรรมการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) (2556-2558)
• อนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (2559)
• ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาเซียน
(เวียดนามและฟิลิปปินส์)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2558-2563)
EXPERIENCES
• Director, Praphrut & Partners Co., Ltd. (2020-present)
• Arbitrator, Thailand Arbitration Center (2021-present)
• Lecturer, Faculty of Law, Assumption University (2007-present)
• Legal Consultant to the Royal College of Ophthalmologists of Thailand (2018-present)
• Sub-commissioner on Consideration of Concession and Necessity of Radio and Television Spectrum Usage, Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) (2017-present)
• Sub-commissioner on Monitoring Administrative Law Cases and Law Enforcement, Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) (2017-present)
• Sub-commissioner on Establishment of Fee and Service Charge Structures for Radio and Television Broadcast, Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) (2013-2016)
• Sub-commissioner on Licensing of Television Broadcast, Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) (2014-2016)
• Consultant on ASEAN Laws (Vietnam and the Philippines) to Office of the Council of State (2015-2020)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
• กฎหมายการแพทย์ กฎหมายอาหาร
และยา กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายปกครอง
การกำกับดูแล กฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ กฎหมายโทรคมนาคม
กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
AREAS OF EXPERTISE
• Medical Laws, Laws on Food and Drugs, Laws on Public Health, Administrative Laws, Regulatory Affairs, Broadcasting and Telecommunication Laws, Telecommunication Laws, Real Estate Laws
ผลงานวิชาการ (บางส่วน)
PUBLICATIONS (partial)
• Chatprapachai, Praphrut. The Enforcement of Intellectual Property Rights in Developing Countries. Assumption University Law Journal. (November 2011; published in July 2012): 41-62.
• Chatprapachai, Praphrut. Deceleration of Foreign Exchange Market: Tobin Tax and Implementation. ABAC Journal. (September-December 2012): 67-81.
• Chatprapachai, Praphrut. Piercing the Corporate Veil Doctrine in Comparative View. Assumption University Law Journal. (January-June 2013): 37-63.
• Chatprapachai, Praphrut, et al. The Research of Legal System of Vietnam and Legal Information Related to Society and Security of Vietnam, Office of the Council of State (June 2020).
• Chatprapachai, Praphrut, et al. The Research of Legal System of the Philippines and Legal Information Concerning Society, Culture, Politics and Security of the Philippines, Office of the Council of State (June 2020).

Praphrut

เพิ่มเพื่อนไลน์

Praphrut Aui

ดูหน้า Facebook

ดูที่ตั้งของเรา

ที่อยู่ : 599 ซอย รามคำแหง 71 แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา คลิก

เพิ่มเพื่อนไลน์ คลิก

ดูหน้าเพจ Facebook คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ดูแผนที่ คลิก

จำนวนผู้เข้าชม