1497495

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร.

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. Peace Fa อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ฝ่ายสื่อสารและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสันติศึกษา มจร

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. Peace Fa อาจารย์
หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขาศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนฝ่ายสื่อสาร
และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสันติศึกษา มจร

Facilitator โค้ช วิทยากร
ด้านการพัฒนาวิทยากรกระบวนการสันติภาพ
ด้านพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธ
ด้านการบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ด้านการวิจัยเชิงพัฒนาและปฎิบัติการด้านสันติวิธี
ด้านออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์กรสันติสุข
ด้านสันติสนทนา การสานเสวนา สังคมพหุวัฒนธรรม และ พุทธสันติวิธี

คลิกช่องทางติดต่อที่สะดวกได้เลย

โทร

โทร

Line

Facebook

Facebook

Pramote OD

Pramote OD

ศูนย์ไกล่เกลี่ย..

ศูนย์ไกล่เกลี่ย..

Gmail

website

นกสันติภาพ

Facilitator โค้ช วิทยากร
ด้านการพัฒนาวิทยากรกระบวนการสันติภาพ
ด้านพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธ
ด้านการบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ด้านการวิจัยเชิงพัฒนาและปฎิบัติการด้านสันติวิธี
ด้านออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์กรสันติสุข
ด้านสันติสนทนา การสานเสวนา สังคมพหุวัฒนธรรม และ พุทธสันติวิธี

Facilitator โค้ช วิทยากร
ด้านการพัฒนาวิทยากรกระบวนการสันติภาพ
ด้านพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงพุทธ
ด้านการบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ด้านการวิจัยเชิงพัฒนาและปฎิบัติการด้านสันติวิธี
ด้านออกแบบกิจกรรม
การฝึกอบรมเสริมสร้างองค์กรสันติสุข
ด้านสันติสนทนา การสานเสวนา
สังคมพหุวัฒนธรรม และ พุทธสันติวิธี

ประวัติ

พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร.

ประวัติการผ่านการฝึกอบรม

1. ผ่านการอบรม ทักษะวิทยากรกระบวนการ จากสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ๕ มีนาคม ๒๕๕๙

2. ผ่านการอบรม การไกล่เกลี่ยคนกลาง MEDIATION ด้านภาษาและสันติวิธีการสื่อสาร จากสถาบัน อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย ๒๓-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

3. ผ่านการอบรม การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อทำเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ ๙ สถาบัน เสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

4. ผ่านการอบรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๒ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นครน่าน มจร ๓-๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

5. ผ่านการอบรม Positive Feeling High-soul Education มหัศจรรย์ความรู้สึกบวก จาก สถาบัน ดี อะคาเดมี่ ๒๕๕๗

6. ผ่านการอบรม การเขียนบทความทางวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาเพื่อการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบนฐาน TCI ครั้งที่ ๓ จากบัณฑิตวิทยาลัย มจร ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

7. ผ่านการอบรม พัฒนาศักยภาพการเขียนงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา จากบัณฑิตวิทยาลัย มจร ๒๒- ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

8. ผ่านการอบรม การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเปลี่ยนชีวิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตร สันติศึกษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มจร ณ มหาจุฬาอาศรม ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ติดตามผ่านทางเพจ Facebook

Pramote OD Pantapat

ดูหน้า Facebook

Pramote OD Pantapat

ส่งข้อความผ่านเพจ Facebook

เพิ่มเพื่อนไลน์

Peaceful Life Dr.

เพิ่มเพื่อนไลน์

สแกนคิวอาร์โค้ดง่ายๆ ที่นี่

ติดต่อเรา คลิก

ติดต่อเรา คลิก

เพิ่มเพื่อนไลน์ คลิก

ดูหน้า Facebook คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ดูหน้าเพจ Facebook คลิก

ส่งข้อความผ่านเพจ คลิก

ดูหน้าเพจ Facebook คลิก

ส่งข้อความผ่านเพจ คลิก

ส่งข้อความ คลิก

เยี่ยมชมเว็บไซต์ คลิก

จำนวนผู้เข้าชม