ดร.ปอ ดิฏฐชัย จันทร์คุณา

TNSU CBI MBA

- อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
- ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

คลิกช่องทางติดต่อที่สะดวกได้เลย

090 895 4593

poditt

Facebook

Chat

Hotmail

Website

Researchgate

รับเป็นวิทยากร ให้คำปรึกษาการทำวิจัย
ผลงานทางวิชาการ การทำหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารธุรกิจฟิตเนสเซ็นเตอร์
การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
รวมทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ผลงานทางวิชาการโดดเด่น
งานวิจัย
Chankuna, D., & Khositdham, P. (2020).
Social Benefits Model of Sports City
in Chon Buri. Journal of Faculty
of Physical Education, 23(2), 14-24. (TCI 2)

ดิฏฐชัย จันทร์คุณา. (2561).
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันของ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มีประสิทธิผล
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
(Confirmatory Factor Analysis
of Effective Fitness Centers in Bangkok
Metropolitan Region).
วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา,
10(1), 65-76. (TCI 1)

ดิฏฐชัย จันทร์คุณา. (2563).
รูปแบบสมการเชิงโครงสร้างของ
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มีประสิทธิผล
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(Structural Equation Model of Effective
Fitness Centers in Bangkok Metropolitan
and Vicinity Region).
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ,
12(1), 85-96. (TCI 2)

ธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์, สนธยา สีละมาด
และดิฏฐชัย จันทร์คุณา. (2564).
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมออกกําลัง
กายและอัตราส่วนมวลไขมันต่อมวล
ที่ปราศจากไขมันของผู้ฝึกสอนออกกําลังกาย
ส่วนบุคคล (Factors affecting Exercise
Behavior and Fat Mass to Fat-Free
Mass Ratio of the Personal Trainers).
วารสารพฤติกรรม ศาสตร์เพื่อการพัฒนา,
13(1), 61-79. (TCI 1)

บทความทางวิชาการ
ธิติพงษ์ สุขดี และดิฏฐชัย จันทร์คุณา. (2565).
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง
เมื่อมีการวัดซ้ำสําหรับการ วิจัยทางพลศึกษา
และกีฬา (Two-Way ANOVA with Repeated
Measures for Physical Education
and Sports Research).
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ,
14(1), xx-xx. (ตอบรับตีพิมพ์แล้ว)

ดิฏฐชัย จันทร์คุณา, อัศวิน จันทรสระสม,
กรรณิกา อินชะนะ, ธิติพงษ์ สุขดี, และ
นิลมณี ศรีบุญ. (2564). ผลกระทบของ
โรคโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมกีฬา
ในประเทศไทย (Impact of COVID-19
on Sport Industry in Thailand).
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ,
13(2), 263-276. (TCI 2)

poditt

เพิ่มเพื่อนไลน์

ดิฏฐชัย จันทร์คุณา

ดูหน้า Facebook

เว็บไซต์

ดูหน้า เว็บไซต์

ติดต่อเรา คลิก

เพิ่มเพื่อนไลน์ คลิก

ดูหน้าเพจ Facebook คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ส่งข้อความ คลิก

ติดต่อเรา คลิก

จำนวนผู้เข้าชม